MSDS

MSDS icon

Phiếu An toàn hóa chất của xút vảy – Caustic soda flakes.

msds-icon

Phiếu An toàn hóa chất của Dung dịch phèn sắt Clorua FeCl2.

msds-icon

Phiếu An toàn hóa chất của Ôxi Già H2O2.