Tư vấn môi trường

VIỆT HỢP nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường:

 • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
 • Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,
 • Lập đăng ký chủ nguồn thải,
 •  Lập nghiệm thu môi trường.
 • Lập dự án đầu tư.
 • Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.
 • Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CP).
 • Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp.
 • Tư vấn về công nghệ môi trường.
 • Thực hiện giám sát chất lượng môi trường.
 • Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000